Преустройство на съществуващо помещение в учебно звукозаписно студио

Преустройство на съществуващо помещение в учебно звукозаписно студио

РЗП: 60,00 м2

Местонахождение: НСА „Васил Левски“, сграда „Хранителен блок–столова“,  м.„Студентски град”, по плана на гр. София, р-н „Студентски”

If you have a question or want contact with us, you can do so via the contact page Contact Us
Go back