Обекти

Уличен водопровод PN90 PEHD, PE100, PN10 за водоснабдяване на "Еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване"

Местонахождение: УПИ III-196024, кв. 51Б, по плана на с. „РАВНО ПОЛЕ”, общ. „Елин Пелин”, обл. „Софийска“

Връщане назад