Обекти

Междусистемен електропровод 400 кV

Местонахождение: п/ст ”Черна могила”- гр. Радомир - п/ст ”Дуброво” /Македония/ (на  българска територия)

Външно електрозахранване – кабели НН за "Жилищна сграда"

Местонахождение: гр. София, ул. “Праскова” № 8а, м. “Красно село-Стрелбище”

Външно електрозахранване – кабели НН за "Жилищна сграда"

Местонахождение: гр. София, ул. “Капитан Андреев” № 27

Въздушна електропроводна линия 110 кV

Местонахождение: „Северни Родопи-Давидково” в участъка от стълб № 1 до стълб № 51

Връщане назад