Обекти

Външно електрозахранване - кабели НН 1 kV за обект „Жилищна сграда с магазини и гаражи“

Местонахождение: УПИ XIVI, кв. 220, м. “Зона В-17“, по плана на гр. София, р-н „Сердика“

Външно електрозахранване - кабели НН 1 kV за обект „Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи“

Местонахождение: УПИ III-215, 2200, кв.24, м.“Кръстова вада“, по плана на гр. София, р-н „Триадица“

Външно електрозахранване - кабели НН 1 kV за обект „Офис сграда и складове“

Местонахождение: УПИ III-2148, кв. 3, м. „Парк Въртопо”, по плана на гр. София р-н „Студентски”

МКТП 250 кVA 10/0,4 kV за обект „Пристройка на складово хале с офиси"

Местонахождение: УПИ VII-241, кв.4, м.„НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци” по плана на гр. София р-н „Сердика”

Външно електрозахранване на кабели СрН 10 kV и изместване и ликвидиране на КЛ НН 1 kV

Местонахождение: УПИ XII-228, 229, 243, 395, кв. 518, м. “Зона Г-14“, по плана на гр. София, р-н „Оборище“

Изместване на разпределителна станция „Ворошилов”

Местонахождение: УПИ XXVI-241, кв.16, м. „НПЗ Захарна фабрика”, р-н „Илинден”, по плана на гр. София

Фотоволтаична Електроцентрала и „Кабел 20 kV и БКТП 160 kVA 0.4/20 kV

Местонахождение: ПИ 028032, м. „Четирите дъба”, землище на с. Лиляч, община Невестино, област Кюстендил

Изместване на въздушна електропроводна линия 110kV

Местонахождение: гр. София, кв. „Суходол” – в участък от стълб № 5А съществуващ до стълб № 7А съществуващ и вграждане на стълб в трасето на въздушна електропроводна линия 110 кV „Бригадир и Волуяк”

Външно електрозахранване на МКТП 10 кV за

Местонахождение: гр. София, бул. „България” и бул. „Гоце Делчев”

Въздушна електропроводна линия 400 кV

Местонахождение: п/ст “Царевец” - п/ст “Карлово”

КЛ-20 кV и ВЛ-20 кV - язовир “Яденица”

Местонахождение: п/ст ”Белово” – с. Голямо Белово

Междусистемен електропровод 400 кV ТЕЦ Марица-Изток 3

Местонахождение: п/ст ”Филипи” /Гърция/ (на българска територия)

Връщане назад